Skip to form

City of Aurora Small Business Content Creation Studio

ccstudio@auroragov.org

The People's Building, 9995 E. Colfax Ave., Aurora, CO 80010

303.739.7272

Thành Phố Aurora - Studio Chụp Ảnh và Tạo Nội Dung Video cho Doanh Nghiệp Nhỏ - Điều Khoản Thỏa Thuận & Miễn Sử Dụng

Thành phố Aurora đã cung cấp cho các doanh nghiệp nhỏ được cấp phép có vị thế tốt ở Aurora, bao gồm các nhà bán lẻ và nhà hàng, việc sử dụng studio có thiết bị chụp ảnh và quay video hiện đang đặt tại People’s Building (9995 E. Colfax Ave.) với mục đích cung cấp một nguồn tài nguyên để tiếp thị cho doanh nghiệp của bạn. 

Để sử dụng studio này, cần phải hoàn thành bản thỏa thuận và sự miễn trừ này, cùng với biểu mẫu thông tin điện tử có tại: https://auroraco.seamlessdocs.com/f/ccstudioinfoform_vietnamese. Sau khi bản thỏa thuận và miễn trừ này và biểu mẫu thông tin điện tử đã được hoàn tất, đại diện của thành phố Aurora sẽ liên hệ với bạn về việc lên lịch một buổi học tại studio.


Với tư cách là người ký kết thỏa thuận này, tôi đồng ý với những điều sau:  

Bằng cách ký tên dưới đây, tôi,

Full Name

chứng thực rằng doanh nghiệp của tôi tham gia vào các hoạt động hợp pháp theo luật liên bang, tiểu bang và địa phương. Ngoài ra, tôi xác nhận rằng tôi đã đọc và hiểu đầy đủ về sự miễn trừ này và đồng ý chịu sự ràng buộc theo đó.  

Chữ ký

Choose how to sign

Ngày

Date Picker